xl2tpd配置及路由添加方法

 • xl2tpd配置及路由添加方法已关闭评论
 • 2,116 views
 • A+
所属分类:运维实战

1、L2TP参数配置

xl2tpd.conf(L2TP配置文件)

[lac l2tpvpn]
lns = 221.239.126.9  ;l2tp服务器地址
redial = yes                ;重播
redial timeout = 1       ;重播间隔
max redials = 20          ;重播次数
require pap = yes
require chap = yes
require authentication = yes
name =000000000@l2tp   ;登录用户名
ppp debug = no
pppoptfile = /etc/ppp/options.xl2tpd

options.xl2tpd(ppp配置文件)

noauth
proxyarp
defaultroute
logfile /var/log/xl2tpd.log

chap-secrets

该文件可以参照样例写,其中的name一定要和xl2tpd.conf的name保持一致。

连接之前要把l2tp服务器Server的IP加一个静态路由,要不连上VPN以后默认路由改变,就连接不到服务器了,会出现掉线。(不添加该主机路由,L2TP的心跳包会从ppp的接口转发出去,这样心跳报文会封装两层L2TP,导致网关无法与服务器连通)

xl2tpd配置及路由添加方法

route add -net 221.239.126.9 netmask 255.255.255.255 gw 10.10.155.254(需添加的主机路由)

注:221.239.126.9是服务器地址,10.10.155.254是网关WAN侧地址。

2、运行命令

1)xl2tpd -c  xl2tpd.conf(启动xl2tpd进程,可以带参数-D进入调试模式)

2)xl2tpd-control  connect

       3)p route change default via $(ifconfig ppp0 |grep 'inet addr:' |awk -F ':' '{print $2}' |awk '{print $1}') dev ppp0

(添加默认路由)

4)修改防火墙

 1. iptables -A forwarding_rule -i ppp0 -o br-lan -j ACCEPT
 2. iptables -A forwarding_rule -i br-lan -o ppp0 -j ACCEPT
 3. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
 4. iptables -A zone_vpn_MSSFIX -o ppp0 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j    TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu

这几句写到/etc/firewall.user

5)/etc/init.d/firewall restart(重启生效)

 • 安卓客户端下载
 • 微信扫一扫
 • weinxin
 • 微信公众号
 • 微信公众号扫一扫
 • weinxin
avatar