Java对象序列化底层原理源码解析 编程开发

Java对象序列化底层原理源码解析

摘要: Java序列化是指把Java对象保存为二进制字节码的过程,Java反序列化是指把二进制码重新转换成Java对象的过程。那么为什么需要序列化呢? What Java序列化是指把Java对象保存为...
阅读全文